I DN Skive–Salling har vi  sat os foreløbig 4 overordnede mål, vi vil prioritere at arbejde med: En Limfjord i balance, drikkevand, mere natur i Skive Kommune samt energiparker.

 1. En Limfjord i balance
  Som det kan ses på vores Facebookgruppe DN Skive-Salling, så har vi allerede virkelig haft gang i arbejdet med En Limfjord i balance både via DN's Limfjordsgruppe og vores egen lokale arbejdsgruppe om Limfjorden. Vi har også været så heldige, at DN's præsident Maria Reumert Gjerding har besøgt os og lyttet til vores bekymringer vedrørende fjordens tilstand.
  - Læs mere om vores arbejde med En Limfjord i balance

 2. Drikkevand, grundvand og drikkevandsindvindingstilladelser
  Nu er arbejdet med drikkevand og mere natur i vores kommune blevet meget aktuelt, idet der fra anden side arbejdes med at rejse en Energipark i Tastum Sø. Under Tastum Sø ligger en væsentlig del af Skive Kommunes drikkevand. Det er en meget dyrebar resurse, som vi i mange år har været opmærksom på, vi bestemt skal beskytte.
  - Læs mere om vores indsats for rent drikkevand

 3. Mere natur
  DN går vi selvfølgelig ind for plads til mere natur og grøn energi, men vores holdning er, at disse anlæg primært skal ligge i symbiose med andre bygninger og ikke frit i det åbne land. Derfor er vi gået i samarbejde med 'Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø'. Oplysninger om deres arbejde kan ses på deres hjemmeside www.tastumsoe.dk og Facebookside Forening for Tastum Sø  DN Skive-Salling vil sammen med denne forening og DN Viborg arbejde hårdt for, at vi får en sø i stedet for energiparken. Vi mener, at: En sø vil fremme natur og biodiversitet i Skive Kommune, beskytte vores drikkevand, mindske CO2 udledning fra området samt gøre området til et attraktivt bosætningsområde og friluftsområde.
  - Læs mere om vores indsats for mere natur i Skive Kommune

 4.  Energiparker er i 2023 blevet et stort fokusområde. Det startede med Tastum Sø, hvor vi i mange år har arbejdet på at reetablere søen i stedet for det intensive landbrug, der foregår nu, Lige under søen ligger Skive Kommunes største vandreservoir, så det er af største vigtighed vi får omdannet området til sø igen. Pludselig kom der et forslag om at omdanne området til energipark - med solceller og vindmøller. Heldigvis har Viborg Kommune, som det meste af Tastum Sø området ligger i, nu afvist at etablere energipark der.  Foreningen for Genoprettelse af Tastum Sø har gjort et kæmpearbejde for at få vand i søen igen, og vi i DN, Skive-Salling støtter fuldstændig op om deres arbejde. 
  December 2023 har Skive Kommune fået 22 ansøgninger om energiparker i kommunen. Grunden er sikkert, at staten yder stort støtte til disse projekter. Staten har udpeget 3 områder i vores kommune, det er mange, og de 2 af områderne er på 400-500 ha. Det er overvældende  og vi arbejder på at få et møde med Teknik & Miljø så hurtigt som muligt, så vi kan supplere kommunens planer på den bedste vis. 

 5. En ren Flyndersø 

  Flyndersø, lige syd for Skive, ligger i beskyttet naturområde - men er gennem mange år i høj grad blevet forurenet med næringsstoffer, der særligt i varme somre skaber alger og iltsvind som presser dyr- og planteliv, samt gør at søen fremstår som en grøn sø.
  Søen ligger som et dødishul på hedesletten og er i betydeligt omfang omgivet af plantager og hede. Den har samtidigt en stor grundvandstilførsel, og søen samt de nære områder har status som Natura 2000 område. I betragtning af alt dette er det overraskende, at ”Basisanalysen for vandområdeplan 2021-27” viser, at Flyndersø samlet set har en dårlig tilstand.
  Men Flyndersø får en stor del af sit vand fra Stubbergård Sø i Holstebro Kommune, og her ligger i søbunden store mængder af fortidens synder i form af kvælstof og fosfor og det er tænkeligt at det er den direkte årsag til Flyndersøs dårlige tilstand.

  DN, Skive – Salling vil arbejde for, at der bliver lavet om på dette – sammen med Skive og Holstebro Kommuner.  Derfor bør der afsættes midler til at lave en målrettet indsats for at skabe en ren sø.
  Der er flere muligheder for at opnå dette:
  -      Fjernelse af belastet sediment i Stubbergård sø – det er meget dyrt.
  -      Iltning af bundvand via pumper i Stubbergård sø – det er kendt fra dybe søer som Hald sø, og  
          mere lavvandede søer som Nørresø ved Viborg. Det er og bliver dog et kunstigt åndedræt, som
          ikke løser det grundlæggende problem med primært ophobet fosfor i søbunden.

  • Mere permanent kan fosforfældning med kemikalier i Stubbergård Sø være en løsning
  • Fjernelse af fosfor ved oppumpning løbende af søvand til fosforfangende medie, hvorfra vandet returneres til søen.

  Så vores anbefaling er, at Skive Kommune og Holstebro kommune går sammen og får afklaret de aktuelle belastningsforhold til Stubbergård sø og Flyndersø og så får gjort den nødvendige indsats overfor især fosfor-tilledningen hurtigst muligt. 
  Først derefter giver det rigtigt mening at overveje de ovenfor nævnte mere tekniske løsninger. 
  Med støtte fra vores vandekspert på DN`s hovedkontor står vi i DN, Skive-Salling godt rustet til at hjælpe.

 6. Derudover har vi mange andre gøremål i lokalafdelingen.                                 Her er nogle af de andre emner vi arbejder med:                                                         

  Den kommunale naturpolitik. 
  Kommuneplaner 
  Naturgenopretning 
  Vandløb og søer 
  Vådområder 
  Fredninger 
  Lokalplaner og tilladelser 
  Miljøgodkendelser til virksomheder 
  Landbrugstilladelser 
  Adgang til naturen incl. stier 
  Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig
  Affald 
  Ture og arrangementer 
  Hjælp til borgere med natur- eller miljø spørgsmål